Algemene Voorwaarden

SUZANNE VAN HORSSEN RITUEELBEGELEIDING

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende leveringen en diensten tussen Suzanne van Horssen en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend als en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals in dit document vermeld.
  2. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Suzanne van Horssen mondeling of schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst tot dienstverlening.
  3. Dienst(en): alle werkzaamheden en producten die door Suzanne van Horssen worden aangeboden, zoals het geven van vorm en inhoud aan ceremonies, het voorgaan in en spreken tijdens ceremonies, het uitvoeren c.q. leiden van ceremonies, voordrachten houden, het schrijven van teksten ten behoeve van een ceremonie, het begeleiden bij schrijven van teksten ten behoeve van een ceremonie.
  4. Extra diensten: extra diensten, waarover afspraken op maat gemaakt worden tussen de opdrachtgever en Suzanne van Horssen. Deze diensten worden in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief.
  5. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Suzanne van Horssen schriftelijk of mondeling de opdracht geeft tot enige dienstverlening.

Artikel 1 Geheimhouding

Suzanne van Horssen verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de opdracht van kracht.

Artikel 2 De overeenkomst
De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door beide partijen van het opdrachtformulier is daarvoor voldoende. Indien er (nog) geen schriftelijke bevestiging is van de overeenkomst maar de opdrachtgever ermee instemt dat met de werkzaamheden wordt begonnen, wordt ervan uitgegaan dat een opdracht tot stand is gekomen. In dat geval zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de gemaakte afspraken moeten worden aangepast, zal er een nieuwe overeenkomst worden opgesteld. Indien de bedoelde aanpassing financiële consequenties heeft, zal de ritueelbegeleider de opdrachtgever hierover informeren. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, worden met de opdrachtgever verrekend.
Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht de overeenkomst wil verbreken, is hij gehouden tot betaling van de al gemaakte kosten.

Artikel 3 Dienstverlening

Suzanne van Horssen zal zich inspannen de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen conform de met opdrachtgever overeengekomen afspraken en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Suzanne van Horssen houdt de opdrachtgever op de hoogte van de vorderingen en biedt de gelegenheid om correcties door te voeren.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen zijn in euro’s. Het betreft de prijs exclusief btw. De prijzen zijn exclusief materiaalkosten en reiskosten. Reiskosten worden in rekening gebracht á 0,30 eurocent per km. Betaling van de factuur gebeurt enkel door het overmaken naar bankrekening NL98ABNA614822335  ten name van Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding te Nijmegen, onder vermelding van het factuurnummer. Contante betalingen zijn niet mogelijk. Indien de opdracht niet rechtstreeks door een particuliere opdrachtgever maar via een uitvaartondernemer is verstrekt, kan het zijn dat de uitvaartondernemer de betaling afwikkelt. De vergoeding aan Suzanne van Horssen maakt dan onderdeel uit van de rekening van de uitvaartondernemer.

Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Als de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, dan is deze van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van het volledige bedrag. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Suzanne van Horssen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Annulering

Als de opdrachtgever de overeengekomen dienst(en) tussentijds annuleert, heeft Suzanne van Horssen het recht om de al gewerkte uren in rekening te brengen tegen het geldende uurtarief.

Artikel 6 Overmacht

Suzanne van Horssen verplicht zich de overeengekomen afspraken na te komen, tenzij er sprake is van overmacht. Van overmacht is sprake als er dringende omstandigheden zijn waardoor Suzanne van Horssen haar verplichtingen niet na kan komen bijvoorbeeld bij ziekte van Suzanne van Horssen of ernstige persoonlijke calamiteiten. In geval van overmacht zal Suzanne van Horssen zo snel mogelijk de opdrachtgever op de hoogte (laten) stellen. Bij ziekte of calamiteiten zal Suzanne van Horssen haar uiterste best doen om in overleg met de opdrachtgever voor vervanging te zorgen.

Indien dit niet mogelijk of gewenst is, zal Suzanne van Horssen het draaiboek en de teksten beschikbaar stellen aan de opdrachtgever en/of aan de uitvaartbegeleider en/of aan een andere aan te wijzen persoon.

Artikel 7 Slotbepalingen

Op elke overeenkomst tussen Suzanne van Horssen en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene voorwaarden Suzanne van Horssen Ritueelbegeleiding, 12 juli 2018.

Professor Cornelissenstraat 35

6524 PG  Nijmegen

GSM 06-25 405 945

info@ritueelbegeleiding.nl

www.ritueelbegeleiding.nl

NL98 ABNA 0614822335

KvK 52639223

BTW 092249310.B02